โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรินทรทิพย์ วงค์มุสิก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวยุภา กุสาวดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางโสภาพรรณ เดชรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธนวันต์ พัฒนสระคู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอาริศ โพธิ์ดก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปานธาวัลย์ ราเย็น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกรรณิการ์ ศรีประภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1