โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนันทวุธ แซ่เอี้ยว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวยุภา กุสาวดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางโสภาพรรณ เดชรักษา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายธนวันต์ พัฒนสระคู
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรินทรทิพย์ วงค์มุสิก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอาริศ โพธิ์ดก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอาจรีย์ ม่องพร้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกรรณิการ์ ศรีประภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2