โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบ้านกมลา ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว มีนายฮัจยีบากาด สุนทรารักษ์ เป็นครูใหญ่ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3
      ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2547โรงเรียนบ้านกมลา ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครูได้รับความเสียหายทั้งหมด  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ทั้งหมด 2 แปลงคือแปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน สำหรับตั้งอาคารเรียนแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน สำหรับสร้างบ้านพักครู
        ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนใน 3 ระดับ คือ
                   1. ตั้งแต่อนุบาล 1
                   2. ประถมศึกษาปีที่ 1-6
                   3. มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
        มีรูปแบบและวิธีการให้บริการทางการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ
                  1 จัดการศึกษาสงเคราะห์ในลักษณะอยู่ประจำในโรงเรียนโดยรัฐฯช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเสื้อผ้าและวัสดุการศึกษาท ที่พัก
                  2 จัดการศึกษาสงเคราะห์ในลักษณะไป-กลับ