โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะผู้บริหาร

นางวริศรา วงค์มุสิก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพุฒิธร ศรีประภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเราะฮ์มาน โรมินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางมารีเยาะ บุญแต่ง
เลขากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวศราทิพย์ วิสาละ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายอาริศ โพธิ์ดก
เลขากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสุทธินันท์ วงค์มุสิก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสุทธิ์สินี สุทธินิพนธ์นาม
รองกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางซ่อลีย๊ะ หาญกล้า
เลขากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายธนวันต์ พัฒนสระคู
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวยุภา กุสาวดี
เลขากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางโสภาพรรณ เดชรักษา
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนิฟาซียะห์ บือสาแม
เลขากลุ่มบริหารงานบุคคล