โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะผู้บริหาร

นางวริศรา วงค์มุสิก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพุฒิธร ศรีประภา
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวศราทิพย์ วิสาละ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางยาวีรา พงค์หลง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางมารีเยาะ บุญแต่ง
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางโสภาพรรณ เดชรักษา
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายอาริศ โพธิ์ดก
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสุทธินันท์ วงค์มุสิก
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธนวันต์ พัฒนสระคู
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ