โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวคอลีเย๊าะ บือราเฮง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศราทิพย์ วิสาละ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเมวิกา เพ็ชหอม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุรีพร ไชยบิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนริศรา ภูดอนตอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุธิศา รัชนิพนธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางลุกมัน ปะดอแซ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2