โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศราทิพย์ วิสาละ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเมวิกา เพ็ชหอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุทธิศา รัชนิพนธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธันชนก ภู่สุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพุทธธิดา อุปถัมภ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1