โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวภา สุขเกษม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะเหล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นาวสาววีรดา วงค์มุสิก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภัทรดา จินะราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิฟาซีย๊ะ บือสาแม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1