โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวภา สุขเกษม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะเหล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิฟาซีย๊ะ บือสาแม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นาวสาววีรดา วงค์มุสิก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1