โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ครูแนะแนว

นางสาวชลธิชา ตั้นสกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3