โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเราะฮ์มาน โรมินทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพุฒิธร ศรีประภา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมารีเยาะ บุญแต่ง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัสมะ ดือเร๊ะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณิชมน ก๊กใหญ๋
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชุติมา ทองนวล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุทธ์สินี สุทธินิพนธ์นาม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุวัฒน์ ศิลปะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอรชร จันทร์เพ็ญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอภิญญา แก้วศรีทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีทองคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวซายูดา เหมสลาหมาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายอิษราพงศ์ กิจรุ่งวัฒนากร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2