โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฑา ดุมลักษณ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสันทัด คุ้มมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ ดุมลักษณ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด ล่าตะหลา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ์ สาริยา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ ยาดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอล ยมมุดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนาพร เสน่ห์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ อิสลาม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริศักดิ์ ศรีเด่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระวีระ กันตวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ อะนะบุหรง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภา แก้วประคอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ