โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ลาภมาก
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงษ์ ยายี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ อิสลาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนาะ พลอยขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอล ยุมมุดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ ดุมรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระประสงค์ คุณนะวังโส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ อะนะบุหรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศิริ ชูชิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา เป็นสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนาพร เสน่ห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ ว่าหาบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวริศรา วงค์มุสิก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ