โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน
        เป็นสถานศึกษาคุณธรรม น้อมนำศาสตรพระราชา พัฒนาทักษะอาชีพ
ปรัชญาโรงเรียน
         รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ