โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวุธ เป็นมิตร
ตำแหน่ง : ประธานภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริชญา เนาว์ไพร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระวิน พนมไพร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศา ชนะโยธา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกตวดี สินงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุรชา หนูเชต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางาสวปิยฉัตร ชูโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณทิพย์ จีนกลับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัณฑิตา ช่างเหล็ก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐริกา แซ่อ๋อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟารีด้า พิทักษ์โยธา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวละอองทิพย์ พรมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภาวรินท์ ธรรมดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสินี ยารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4