โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกีรติ ตอนศรี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศินา ขุนปาน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิน จูไหล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัสรา ศิริแก้วเลิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอย เสงี่ยมภัก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคกี้ นิโคลัส วอลล์แบงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัยจูลี่ คงนาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนาดิร หอมรสกล้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกูอริสา บินตำมะหงง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศราวดี บุญสพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรายุทธ เทพขจร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุพร สุขุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรจิรา หิรัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตศิตา รอบคิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิรัญญา อนุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัชญา จงจิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชยิกา สาริยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ เพิ่มพงศ์อารี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายมุสลิม อิสลาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ แหละหมัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัต ด่าหมาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย สวนยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนาวิล ว้าหาบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา หิรัญวดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรณัฐ ปกสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรภัทร บุญโสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบัณฑิตา งาแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :