โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรามลักษณ์ สุวรรณโน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิราภรณ์ คงสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายพลายชุมพล ศรีวงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกมลชัย วุฒิกระพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชเนตตี สกุลทับ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1