โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายรามลักษณ์ สุวรรณโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจิราภรณ์ คงสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายกมลชัย วุฒิกระพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายพลายชุมพล ศรีวงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชเนตตี สกุลทับ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2