โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกมลชัย วุฒิกระพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิราภรณ์ คงสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธนัตถ์ศรณ์ ศรีวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชเนตตี สกุลทับ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายรักเกียรติ เครือแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2