โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุกัญญา นาคสง่า
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเนตรชนก ทองดำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางปรานอม พรหมณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวซ่อลีย๊ะ หาญกล้า
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวยุพาพร ฤทธิโชค
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3