โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุมาลี ผาแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางยาวีรา พงค์หลง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชยานันต์ ศรียงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวณิชมน ก๊กใหญ่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุกัญญา นาคสง่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเนตรชนก ทองดำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุทธ์สินี สุทธินิพนธ์นาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางปรานอม พรหมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีทองคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุวัฒน์ ศิลปะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวซ่อลีย๊ะ หาญกล้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3