โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเนตรชนก ทองดำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางยาวีรา พงค์หลง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุกัญญา นาคสง่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางปรานอม พรหมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวซ่อลีย๊ะ หาญกล้า
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรินทร วงค์มุสิก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2