โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะผู้บริหาร

นางสาวนิภา แก้วประคอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0619636965
อีเมล์ : nipa9261955@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0892686824

นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0963926089

นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวศราทิพย์ วิสาละ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

นายพุฒิธร ศรีประภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์
ครูชำนาญการ