โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
คณะผู้บริหาร

นางวริศรา วงค์มุสิก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพุฒิธร ศรีประภา
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวศราทิพย์ วิสาละ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางยาวีรา พงค์หลง
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายเราะฮ์มาน โรมินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางมารีเยาะ บุญแต่ง
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสุทธินันท์ วงค์มุสิก
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุทธิ์สินี สุทธินิพนธ์นาม
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางโสภาพรรณ เดชรักษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสุมาลี ผาแก้ว
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายธนวันต์ พัฒนสระคู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวยุภา กุสาวดี
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายอาริศ โพธิ์ดก
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน