โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ที่ 3 ถนนริมหาด  ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ 076279239
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียน ปีการศึกษา 2565
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน EIS)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนวิทย์-คณิต)
ปฏิทินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นอนุบาล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาพถ่ายนักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียนสำหรับจัดทำเอกสารสำหรับจบการศึกษา
ภาพถ่ายนักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียนสำหรับจัดทำเอกสารสำหรับจบการศึกษา รายละเอียดดังภาพ
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงให้งดการจัดกิจกรรม แต่ยังคงดำเนินกิจกรรมรูปแบบประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อออน์ไลน์ (Social Media) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้รับใบรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการเปิดภาคเรียน การรับสมัคร การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
รื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ผู้ประกอบการสามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
เอกสารประกวดราคา https://drive.google.com/drive/folders/12Ea-5nkz1e18ShOtHB2koxQbuXplaa3i?usp=sharing
โรงเรียนรชาประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลครูดีศรีภูเก็ต ค
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและจ้างเหมาบริการ

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจะ

ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน ๒ อัตราและ

จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เรียนปกติ)
กิจกรรมวันครู
การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 7
การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เรียนปกติ)
การติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid 19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 

 

กำหนดการเปิดเรียน และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ และการรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่
ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียมฯ
ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

ติดต่อสอบถาม : 0883339503 ครูอุ๋ย (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
!!!ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่!!!

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 **ที่ยังไม่ได้สมัครออนไลน์**

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนชั้นเคลื่อนสามารถรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อ 084-8129419 (ครูแตน)
เรียนเชิญคณะครูและบุคลากร ลงทะเบียน อบรม การสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล DLTV 7 พ.ค. 2563
เรียนเชิญคณะครูและบุคลากร ลงทะเบียน อบรม การสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล DLTV 7 พ.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ขอแจ้งช่องทางการลงทะเบียนเข้าอบรม และทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 
***เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 เป็นต้นไป***
 
ลิ้งสมัคร ลงทะเบียนเข้ารับ การอบรม : http://www.dlthailand.com/covid-19

ช่องทางการรับชมการอบรม


- ช่องโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๕
- เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ (www.dltv.ac.th)
- YouTube OBEC TV ช่องสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (https://www.youtube.com/obectvonline)
- Facebook OBEC CHANNEL (https://www.facebook.com/obectvonline/)
- เว็บไซต์ OBEC CHANNEL (http://www.obectv.tv)

 

 
หมายเหตุ :   ***เวลาในการเปิดให้ทำแบบทดสอบคือ  2 ชั่วโมง หลังจบการอบรม*** : 
                      (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 - 17.30 น.)
                      **ผู้เข้าอบรมต้องใช้บัญชี eMail เดียวกันในการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าอบรมและทำแบบทดสอบเนื่องจากคณะกรรมการจะเปรียบเทียบผลการสอบเทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเข้าอบรม  


 

สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ภัยซึ่งอาจรวมถึงภัยพิบัติ โดยเกิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรตระหนักและมีความรู้ในการรับมือเมื่อเกิดภัย หลังเกิดภัย พร้อมวางมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนที่เป็นเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจ จึงได้รวบรวมสื่อวิดีทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเผชิญภัย ประกอบด้วย

- สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมืออุทกภัยจากองค์กรช่วยเหลือเด็ก เรื่องตุ่นน้อยตื่นตัว จากองค์กรช่วยเหลือเด็ก

- สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในรูปแบบของการ์ตูน เรื่องตุ่นน้อยตื่นตัว จากองค์กรช่วยเหลือเด็ก

- สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยทางน้ำ การป้องกันการจมน้ำในเด็ก การช่วยเหลือคนตกน้ำ ในรูปของการ์ตูนเรื่องตุ่นน้อยตื่นตัว จากองค์กรช่วยเหลือเด็ก

- สื่อการสอนเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติรายการวิตามินข่าว

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

 
เอกสาร : https://drive.google.com/open?id=1JZSKmJcm6GVomOk1YobYmFaqm7kO4Ivt

 
ติดต่อสอบถาม e-mail : tanawan37@gmail.com   โทรศัพท์ : 0883339503 (ครูอุ๋ย)