ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติ

       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบ้านกมลา ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว มีนายฮัจยีบากาด สุนธารักษ์  เป็นครูใหญ่ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แต่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านกมลาได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ ทำให้อาคารเรียนอาคารประกอบและบ้านพักครูได้รับความเสียหายทั้งหมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัด ภูเก็ต เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลำดับที่ 36 ตั้งขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมด 2 แปลง คือ แปลงที่  1 มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน สำหรับตั้งอาคารเรียน แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน สำหรับสร้างบ้านพักครู ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนใน 3 ระดับ คือ ตั้งแต่อนุบาล 1  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีรูปแบบและวิธีการให้บริการทางการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ  1 จัดการศึกษาสงเคราะห์ในลักษณะอยู่ประจำในโรงเรียน โดยรัฐช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร เสื้อผ้า วัสดุการศึกษา ที่พัก  2 จัดการศึกษาสงเคราะห์ในลักษณะ ไป – กลับ

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาโรงเรียน รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม  นำวาชาการสืบสานงานพระราชดำริ
คำขวัญโรงเรียน ลูกราชประชาฯ ๓๖ ยกย่องสถาบัน มุ่งมั่นทำความดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่การมีงานทำ
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์

          นโยบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต นโยบายที่สรรสร้างเพื่ออุทิศให้กับโรงเรียน เพียรสืบสาน มุ่งมั่นสร้างค่าวิชาการ กิจกรรมหัตถการสานสืบไป พัฒนาผู้เรียนที่ดีมีวินัย ครูมีคุณธรรมก้าวไกลล้ำศักดิ์ศรี สถานศึกษาสร้างปัญญาคู่ความดี การบริหารระบบที่ดีภายใต้การประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

          อัตลักษณ์ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยว

          เอกลักษณ์ จงรักภักดี กล้าคิด กล้าแสดงออก

ภายใต้การบริหารงาน โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ
          1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ
          2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          3 กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
          4 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผ่นงาน
          5 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

         ด้วยทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะอาชีพให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียน เน้นการปฏิบัติงานจริง มีสถานประกอบการสำหรับฝึกงานอาชีพในโรงเรียน รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ได้แก่ ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จาการร้อยมุก น้ำพริกกุ้งเสียบ และร้านกาแฟ